SVARBU ŽINOTI

1. Darželis dirba nuo 7,00 val. iki 18.00 val.


2. Vaikai atvedami iki 9.00 val., vedant vėliau, informuoti grupės auklėtoją arba įstaigos administraciją. Apie neatvykimą ar vėlavimą pranešame iki 9 val.


3. Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų).


4. Po ligos vaikas gali būti priimtas į darželį tik su gydytojo pažyma
F 094/a * 

5. Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo mokyklą ir vėliau kiekvienais metais (iki rugsėjo 15 d.) tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027 - 1/a* .


6. Nuolat domėtis informacija, skelbiama tėvų stende.


7. Lankančių įstaigą ugdytinių tėvai vadovaujasi sutartyje numatytais šalių įsipareigojimais.


8. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.


9. Darželyje draudžiama vaikams duoti medikamentus. 


10.Vaikų išvykos už įstaigos ribų organizuojamos tik su raštišku tėvų sutikimu.


11. Iškilus problemoms kreiptis į įstaigos vadovą.


12. MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

MAITINIMAS

7 POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MAITINIMO DIENOS FINANSINIŲ NORMŲ NUSTATYMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.  Nr. TS-235

Kaunas

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 7 ir 9 dalimis, Kauno rajono savivaldybės taryba 

 n u s p r e n d ž i a:

1.    Nustatyti Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansines normas:

1.1.  lopšelio grupėse: pusryčių – 0,50 Eur; pietų – 1,00 Eur; vakarienės – 0,50 Eur;

1.2.  darželio, mišriose ir priešmokyklinėse grupėse: pusryčių – 0,60 Eur; pietų – 1,20 Eur; vakarienės – 0,60 Eur.

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. TS-289 „Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

Savivaldybės meras                                                                 Valerijus Makūnas                                                                                                                               

DARŽELYJE VYKDOMOS PROGRAMOS

  • Programa "Pienas vaikams"

Nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio įstaiga dalyvauja Europos sąjungos finansuojamoje programoje "Pienas vaikams".

Programos tikslas - gerti ir valgyti nemokamus pieno produktus žinant jų svarbą žmogaus sveikatai.
Šioje programoje dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai. Šios programos koordinatorius - dietistė Ingrida Bosienė.

  • Programa "Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose"

Nuo 2011 metų lapkričio mėnesio įstaiga dalyvauja Europos sąjungos programoje "Vaisių vartojimo sktinimas švietimo įstaigose". 

Programos tikslas - valgyti nemokamus vaisius žinant jų svarbą žmogaus sveikatai. Šioje programoje dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai. Šios programos koordinatorius - dietistė Ingrida Bosienė.

  • Intervencinė programa HOPSPORTS fizinio aktyvumo skatinimui

Vadovaudamiesi LR švietimo ir mokslo ministrės 2015-05-06 įsakymu Nr. 457, kuris rekomenduoja kasdien sudaryti sąlygas mokiniui turėti fiziškai aktyvią pertrauką, ir įsijungdami į Kauno r. visuomenės sveikatos biuro inicijuojamą HOPSPORTS projektą, esame pasiryžę vasario – balandžio mėn. (projektas vyks 3 mėn.) aktyviai mankštintis


Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .